สินค้า ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ รงงานอุปกรณ์ทดลอง ผู้สอน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา
 
โปรแกรม HOT-IT. คณิต อังกฤษ ม.ต้น (HD160G)
ราคา   10,900.00  บาท
          เป็นการสอนเนื้อหาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3 รวมถึงแนวข้อสอบในการสอบเข้าเรียนต่อม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ โดยแยกเป็นบทอย่างชัดเจน เช่น ระบบจำนวนเต็ม เส้นขนาน อัตราส่วนร้อยละ พหุนาม เลขยกกำลัง สถิติ ความน่าจะเป็น (สำหรับคณิตศาสตร์) และ Noun, Pronoun, Adjective, Cloze Test, Situation Analysis, Advertising, Reading Comprehension (สำหรับภาษาอังกฤษ) เป็นต้น โดยแต่ละบทมีทั้งเนื้อหาและแบบฝึกหัด ที่สอนด้วย File VCD ทีละขั้นทีละตอน ด้วยเทคนิคที่เข้าใจง่าย และวิธีการทำโจทย์ของแต่ละบท เพื่อให้นักเรียนแก้ไขจุดบกพร่องของตนเอง เพื่อเตรียมตัวในการสอบกลางภาค ปลายภาค และเรียนต่อระดับม.ปลาย

ลำดับ
No.
รายการ
Discription
นาที
Minutes
จำนวนเงิน
Amount
Hardisk ขนาดความจุ 160 GB 16,791 2,100.00
ค่าลงโปรแกรม HOT-IT. 100.00
C1-C11 Content ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม (Test) 1,141 2,095.00
C1-C11 ค่าเอกสารประกอบ PDF ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม (Test) 165.00
C13-C22, C24-C28 Content แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมฯ 1,207 2,705.00
C13-C22, C24-C28 ค่าเอกสารประกอบ PDF แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมฯ 750.00
F1-F64 Content คณิตศาสตร์ ม.ต้น (27 บท) 9,998 14,690.00
F1-F64 ค่าเอกสารประกอบ PDF คณิตศาสตร์ ม.ต้น (27 บท) 960.00
G1-G48 Content ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ (18 บท) + 12 Test 4,445 8,990.00
G1-G48 ค่าเอกสารประกอบ PDF ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ (18 บท) + 12 Test 720.00
ส่วนลดพิเศษ (22,375.00)
รวมเป็นจำนวนเงิน 10,900.00


ลำดับ รายการเนื้อหา HOT-IT. คณิตศาสตร์ อังกฤษ ม.ต้น เวลา (นาที)
F1 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 1 การเขียนตัวเลขแทนจำนวน 44
F2 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 1 การเขียนตัวเลขแทนจำนวน 105
F3 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม 179
F4 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 1 245
F5 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 2 126
F6 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 3 สมบัติของจำนวนนับ 132
F7 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 3 สมบัติของจำนวนนับ 274
F8 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 4 เศษส่วน 67
F9 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 4 เศษส่วน ตอนที่ 1 240
F10 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 4 เศษส่วน ตอนที่ 2 122
F11 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 5 ทศนิยม 91
F12 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 5 ทศนิยม ตอนที่ 1 260
F13 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 5 ทศนิยม ตอนที่ 2 98
F14 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 6 อัตราส่วนและร้อยละ 239
F15 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 6 อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 1 309
F16 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 6 อัตราส่วนและร้อยละ ตอนที่ 2 147
F17 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 7 คู่ลำดับและกราฟ 168
F18 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 7 คู่ลำดับและกราฟ ตอนที่ 1 254
F19 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 7 คู่ลำดับและกราฟ ตอนที่ 2 106
F20 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 8 การนำเสนอข้อมูล 103
F21 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 8 การนำเสนอข้อมูล 232
F22 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 9 เส้นตรงและมุม 59
F23 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 9 เส้นตรงและมุม 109
F24 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 10 เส้นขนาน 86
F25 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 10 เส้นขนาน 87
F26 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 11 ความคล้าย 37
F27 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 11 ความคล้าย 154
F28 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 12 ความเท่ากันทุกประการ 106
F29 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 12 ความเท่ากันทุกประการ 132
F30 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 13 วงกลม 24
F31 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 13 วงกลม 146
F32 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 14 การวัดและการประมาณ 21
F33 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 14 การวัดและการประมาณ 104
F34 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 15 ความยาวพื้นที่และปริมาตร 140
F35 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 15 ความยาวพื้นที่และปริมาตร 234
F36 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 16 ปริมาตรและพื้นที่ผิว 189
F37 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 16 ปริมาตรและพื้นที่ผิว ตอนที่ 1 267
F38 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 16 ปริมาตรและพื้นที่ผิว ตอนที่ 2 274
F39 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 17 จำนวนจริง 106
F40 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 17 จำนวนจริง 216
F41 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 18 เลขยกกำลัง 91
F22 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 18 เลขยกกำลัง 217
F43 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 19 พหุนาม 231
F44 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 19 พหุนาม ตอนที 1 303
F45 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 19 พหุนาม ตอนที่ 2 100
F46 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 20 สมการและอสมการ 176
F47 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 20 สมการและอสมการ ตอนที่ 1 285
F48 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 20 สมการและอสมการ ตอนที 2 234
F49 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 21 สมการกำลังสอง 57
F50 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 21 สมการกำลังสอง 219
F51 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 22 ระบบสมการเชิงเส้น 153
F52 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 22 ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที 1 228
F53 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 22 ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที 2 131
F54 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 23 พาราโบรา 174
F55 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 23 พาราโบรา 119
F56 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 24 สมบัติของสามเหลี่ยมมุมฉาก 117
F57 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 24 สมบัติของสามเหลี่ยมมุมฉาก ตอนที 1 233
F58 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 24 สมบัติของสามเหลี่ยมมุมฉาก ตอนที 2 77
F59 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 25 อัตราส่วนตรีโกณมิติ 81
F60 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 25 อัตราส่วนตรีโกณมิติ 155
F61 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 26 ความน่าจะเป็น 109
F62 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 26 ความน่าจะเป็น 107
F63 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 27 สถิติ 244
F64 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 27 สถิติ 124
G1 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 1 94
G2 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 2 61
G3 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 3 98
G4 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 4 95
G5 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 5 89
G6 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 6 82
G7 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 7 75
G8 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 8 96
G9 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 9 107
G10 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 10 95
G11 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 11 87
G12 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 12 88
G13 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 1 Noun 100
G14 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 1 Noun 102
G15 เนื้อหาและแบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 2 Pronoun ตอนที่ 1 257
G16 เนื้อหาและแบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 2 Pronoun ตอนที่ 2 227
G17 เนื้อหาและแบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 2 Pronoun ตอนที่ 3 98
G18 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 3 articles 105
G19 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 3 articles 89
G20 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 4 Adjectives 64
G21 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 4 Adjectives 96
G22 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 5 Adverb 177
G23 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 5 Adverb 53
G24 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 6 Comparison 91
G25 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 6 Comparison 62
G26 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 7 Preposition 116
G27 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 7 Preposition 162
G28 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 8 Conjunction 48
G29 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 8 Conjunction 137
G30 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 9 Modal 36
G31 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 9 Modal 149
G32 เนื้อาหไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 10 Verb Forms 82
G33 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 10 Verb Forms 105
G34 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 11 Sentence Construction 38
G35 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 11 Sentence Construction 45
G36 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 12 Question Tag 35
G37 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 12 Question Tag 52
G38 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 13 Passive Voice 63
G39 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 13 Passive Voice 81
G40 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 14 Direct Indirect Speech 31
G41 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 14 Direct Indirect Speech 46
G42 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 15 Condition Sentence 46
G43 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 15 Condition Sentence 149
G44 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 16 Noun Clause 27
G45 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 16 Noun Clause 25
G46 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 17 Tense 172
G47 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 17 Tense 165
G48 เนื้อหาและแบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 18 Wish 28
C1 English TriumUdom Test 1 109
C2 English TriumUdom Test 2 54
C3 English TriumUdom Test 3 136
C4 English TriumUdom Test 4 99
C5 English TriumUdom Test 5 98
C6 English TriumUdom Test 6 105
C7 English TriumUdom Test 7 104
C8 English TriumUdom Test 8 107
C9 English TriumUdom Test 9 99
C10 English TriumUdom Test 10 108
C11 English TriumUdom Test 11 122
C13 อัตราส่วนและร้อยละ (Maths TriumUdom) 45
C14 ห.ร.ม.ค.ร.น.และการแปรผัน (Maths TriumUdom) 90
C15 พหุนาม (Maths TriumUdom) 142
C16 ระบบจำนวนจริง (Maths TriumUdom) 146
C17 สมการและอสมการ (Maths TriumUdom) 41
C18 ระบบสมการ (Maths TriumUdom) 141
C19 เลขยกกำลัง (Maths TriumUdom) 58
C20 พีทาคอรัส (Maths TriumUdom) 43
C21 ตรีโกณมิติ (Maths TriumUdom) 121
C22 พื้นที่ผิวและปริมาตร (Maths TriumUdom) 76
C24 สมการกำลังสองและพาราโบรา (Maths TriumUdom) 61
C25 สถิติ (Maths TriumUdom) 68
C26 ความน่าจะเป็นและวิธีนับ (Maths TriumUdom) 42
C27 เซต (Maths TriumUdom) 26
C28 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมฯ 107
16,791
 
ดูสินค้าเพิ่มเติม