EMAH017

 

สถิติ ตอน 1 - 5

สถิติ การรวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอ แจกแจงความถี่ ความถี่สะสม แผนภูมิกลม แผนภูมิแท่ง

ฮิสโทแกรม ค่ากลาง ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน(Med) ฐานนิยม(Mod) พิสัย ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต กึ่งกลางพิสัย

รหัสสั่งซื้อ ( EMAH017 : รวม 5 ชั่วโมง ราคา 315 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

 

ชมตัวอย่าง

 

 

 

 

  สั่งด่วน 081 - 347-2534 / 02 - 579-8059 หรือ admin@vcdforstudy.com
 
ผู้สอน ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ รงงานอุปกรณ์ทดลอง เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา