EMAJ025

การนำเสนอข้อมูล

การรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การแจกแจงความถี่ อันตรภาคชั้น

พิสัย จุดกึ่งกลางอันตรภาคชั้น เสนอแผนภูมิภาพ แผนภูมิแท่ง วงกลมกราฟเส้น

รหัสสั่งซื้อ ( EMAJ025 : 2 แผ่น ราคา 195 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

 

 

 

  สั่งด่วน 081 - 347-2534 / 02 - 579-8059 หรือ admin@vcdforstudy.com
 
ผู้สอน ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ รงงานอุปกรณ์ทดลอง เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา