โครงการ ขยายโอกาสการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ - ฟิกสิกส์ ทั่วประเทศ

โดย บริษัท ไอน์สไตน์ เฮ้าส์ จำกัด ร่วมกับ อบต. และหน่วยงานทั่วประเทศ
1. หลักการและเหตุผล
       การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ นับเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพของเยาวชน ในการคิดเป็น เหตุผล และเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่ง ในการพัฒนาชาติในภาวะโลกการค้าเสรี และการแข่งขันด้านเทคโนโลยีจากสภาวะแวดล้อมปัจจุบันของประชาชน เด็ก เยาวชน ต้องแข่งขันกันเพื่อทำคะแนน เพื่อสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยและเรียนต่อ ทำให้นักเรียนต้องเรียนเพิ่มเติมจากการกวดวิชา ทำให้เยาวชนต้องหมดเวลาไปกับการเดินทาง และค่าใช้จายที่สูง
       โดยในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้าน e-learning และ content Base Information Technology ถูกกำหนดให้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเรียนทั่วประเทส เพื่อจะสามารถค้นคว้าศึกษา หัวข้อที่ตนเองสนใจ และเพิ่มเติมจากชั้นเรียนเป้นการจัดกลุ่ม Child Center/Study Group ตามอำเภอ และตำบลต่าง ๆ ทั่วประเทส รวมถึงในฐานข้อมูล Server ของระบบ Internet ห้องสมุดโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายสามารถเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และฟิสิกส์ ได้ยึดปฏิบัติจากอุปกรณ์ทดลอง Software Simulation ทำโจทย์และเรียนจากบันทึกการสอน Digital
       เราจะได้เด็กและเยาวชนที่มีพื้นฐานความคิดเป็นวิทยาศาตร์ และเพิ่มโอกาสในการศึกษาด้านวิทยาศาสตรื และเทคโนโลยีชั้นสูงสู่ชนบท เป็นการปฏิรูปการศึกษาของประเทสไทยอีกด้านหนึ่ง


1. วัตถุประสงค์
       2.1 เด็กและเยาวชนได้รับการเรียนการสอนผ่าน สื่อดิจิตอลที่มีคุณภาพ เสียง คุณภาพเนื้อหาละเอียดครบถ้วนในด้านวิทยาศาสตร์ และฟิสิกส์อย่างถูกวิธี
       2.2 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ และฟิสิกส์ เพื่อเข้าในในเนื้อหา เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และมีแนวคิด การเป็นผู้สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และทฤษฎีใหม่ ๆ ต่อไปในภายภาคหน้า
       2.3 สร้างกระแสความสนใจด้ายวิทยาศาสตร์ แก่เด็กและเยาวชนสนับสนุน การเรียน และกระจายการศึกษาทั่วถึงทุกภูมิภาครวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต
       2.4 ภายหลังการศึกษาเรียนรู้ตามโปรแกรมจะมีการคัดเลือก เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถเพื่อพัฒนาสู่โครงการ "นักประดิษฐ์ ประจำตำบล" ในการศึกษาทรัพยากร และองค์ความรู้ของหมู่บ้านเพื่อสร้างสรรค์ความรู้ งานประดิษฐ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในอนาคต


3. เป้าหมาย
       เด็กและเยาวชนจากตำบล ที่สนใจศึกษาเรียนรู้และมีความตั้งใจดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือนักเรียนทั่วไปที่มีความปรารถนาจะศึกษาต่อระดับสูง แต่ขาดโอกาสในการกวดวิชาเพื่อสอบแข่งขัน

4. ลักษณะของโครงการ
       เป็นโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาทักษะด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ อีกทั้งสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุข

5. แนวทางการดำเนินงาน
       5.1 จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ หาผู้สนับสนุน
       5.2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ
       5.3 ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานที่ศูนย์การเรียนรู้
       5.4 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม
       5.5 ดำเนินการอบรม
       5.6 สรุปประเมินผล


6. งบประมาณต่อหนึ่งศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
       ประมาณ 250,000


 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ เนื้อหาหลักสูตร ผู้สอน รงงานอุปกรณ์ทดลอง วิธีการสังซื้อ