ดาวน์โหลด ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ โครงงานอุปกร์ทดลอง ผู้สอน เนื้อหาหลักสูตร ติดต่อเรา

 

โครงงานวิทยาศาสตร์

ชุดทดลองพลังงาน แสงอาทิตย์ รหัสสั่ง : 110 473 - 62
     ชุดเก็บไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซล ใช้ส่องสว่างหลอด LED และชุดเก็บพลังงาน
     เพื่อใช้ในเวลากลางคืน  

ราคา : 5,985 บาท

ชุดเรียนรู้พลังงาน แสงอาทิตย์ รหัสสั่ง : 192 299 - 62
    ชุดทดลองการทำงานของรพบบ โซลาร์เซล สำหรับอาจารย์และนักเรียนทำการ
    ทดลอง Solar Cell ศึกษาลักษณะการเก็บประจุไฟฟ้า  และการจ่ายพลังงาน
    ของแผงโซลาร์เซล
     
ราคา : 1,455 บาท
     

 

มอเตอร์พลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด 6mm. รอบ 5000 rpm.
     แหล่งจ่ายไปจากเซลโซลาร์ 0.5 Volt กะแส 200 mA  รหัสสั่ง : 198 358 - 62


ราคารวม ทั้งสองรายการ : 950 บาท

 
     
  

 

 ชุดสาธิต พัดลมจากสุริยะ ( Solar Cell ) รหัสสั่ง : 194 751 - 62 
      ประกอบด้วยเซลโซลาร์และใบพัดลม

 ราคา : 985 บาท


 

ชุดกังหันลม พลังงานสุริยะ รหัสสั่ง : 190 923 - 62

 ราคา 1,325 บาท
 

 
รถพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสสั่ง : 191 284 - 62
    
ราคา 995 บาท
 
    

เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสสั่ง : 191 284 - 62     
    
ราคา 995 บาท

 

ชุดทดลองระบบ Solar Cell รหัสสั่ง : 190 929 - 62   

 ราคา : 2,500 บาท