ต้อนรับเปิดเทอม "สื่อการสอนพูดได้" ชุดวิทยาศาสตร์ ม. 1-2-3 (กล่องเขียว) เนื้อหา 96 ชั่วโมง ทุกบทบรรจุ harddisk 320 GB ราคา 8,250 บาท ลด 30% เหลือ 5,775 บาท "สื่อการสอนพูดได้" ชุด ฟิสิกส์ ม. 4-5-6 (กล่องน้ำเงิน) เนื้อหา 113 ชม. ทุกบท บรรจุ harddisk 320 GB ราคา 8,250 บาท ลด 30% เหลือ 5,775 บาท         
ดาวน์โหลด ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ โครงงานอุปกร์ทดลอง ผู้สอน เนื้อหาหลักสูตร ติดต่อเรา

 

Dowload เอกสาร ฟรี!!!

คู่มือ PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(ใช้ร่วมกับVCDสื่อการสอน และ สื่อการสอนพูดได้ ไอน์สไตน์เฮ้าส์)
     - ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 1
     - ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 3
     - ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 5
     - ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 7
     - ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 9
- ความถนัดทาววิศวกรรมศาสตร์ 2
- ความถนัดทาววิศวกรรมศาสตร์ 4
- ความถนัดทาววิศวกรรมศาสตร์ 6
- ความถนัดทาววิศวกรรมศาสตร์ 8
- ความถนัดทาววิศวกรรมศาสตร์ 10
เอกสารประกอบการเรียน วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3(ใช้ร่วมกับVCDสื่อการสอน และ สื่อการสอนพูดได้ ไอน์สไตน์เฮ้าส์)
     - การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัถตุ
     - แรงที่กระทำต่อวัตถุ
     - โมเมนต์ของแรง
     - งานและพลังงาน
     - พลังงานความร้อน
     - แสง
     - พลังงานไฟฟ้า
     - การจำแนกสาร
     - ดิน
     - หิน และ แร่
     - แหล่งน้ำ
     - โลกของเรา
     - บรรยากาศของเรา
     - ลมฟ้าอากาศ
     - ระบบสุริยะ
     - ดวงดาวในท้องฟ้า
     - เทคโนโลยีอวกาศ
     - ระบบนิเวศ
     - โครงสร้างของเซลล์
     - ชีวิตสัตว์
     - อาหาร
     - ร่างการของเรา
     - ระบบสืบพันธ์
     - พันธุกรรมและเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต
     - เสียง
เอกสารประกอบการเรียน ฟิสิกส์ 4-5-6(ใช้ร่วมกับVCDสื่อการสอน และ สื่อการสอนพูดได้ ไอน์สไตน์เฮ้าส์)
     - บทนำการวัดการแปลข้อมูล
     - แสงและการมองเห็น
     - ปรากฏการณ์คลื่น
     - เสียงและการได้ยิน
     - การเคลื่อนที่แนวตรง
     - แรงมวล และกฎการเคลื่อนที่
     - สมดุลกล
     - งานและพลังงาน
     - การชนและโมเมนตัม
     - ไฟฟ้าสถิต
     - ไฟฟ้ากระแส
     - แม่เหล็กไฟฟ้า
     - การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
     - สมบัติเชิงกลของสาร
     - ความร้อน แก๊ซ และทฤษฎีจลน์
     - ไฟฟ้ากระแสสลับ
     - แสงเชิงฟิสิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
     - ฟิสิกส์อะตอม
     - ฟิสิกส์นิวเคลียร์
เอกสารประกอบการเรียน คณิตศาสตร์ ม.1-2-3(ใช้ร่วมกับVCDสื่อการสอน และ สื่อการสอนพูดได้ ไอน์สไตน์เฮ้าส์)
     - จำนวนและตัวเลข
     - จำนวนเต็ม
     - จำนวนจริง
     - เลขยกกำลัง
     - เศษส่วนและทศนิยม
     - อัตราส่วนและร้อยละ
     - การประมาณค่า
     - ความยาวพื้นที่ผิวปริมาตร
     - พื้นฐานเรขาคณิต
     - การแปลงสภาพรูป 2 มิติ 3 มิติ
     - ความเท่ากันทุกประการ
     - ทฤษฎีบทปีทากอรัส
     - เส้นขนาน
     - ความคล้าย
     - วงกลม วงกลม(2)  วงกลม(3)
     - สมการและอสมการเชิงเส้น
     - ตัวแปรเดียว
     - คู่อันดับและกราฟ
     - ระบบสมการเชิงเส้น
     - พหุนาม
     - การแยกตัวประกอบพหุนาม
     - สมการกำลังสอง(1) สมการกำลังสอง (2)
     - พาราโบลา1 พาราโบลา2
     - การแปรผัน
     - การนำเสนอข้อมูล
     - สถิติ
     - ความน่าจะเป็น
เอกสารประกอบการเรียน คณิตศาสตร์ ม.4-5-6(ใช้ร่วมกับVCDสื่อการสอน และ สื่อการสอนพูดได้ ไอน์สไตน์เฮ้าส์)
     - เซต
     - ระบบจำนวนจริง
     - ตรรกศาสตร์
     - เรขาคณิตวิเคราะห์
     - ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
     - กำหนดการเชิงเส้น
     - ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
     - ฟังก์ชันเอกโปลอก
     - เมตริกซ์
     - เวกเตอร์
     - จำนวนเชิงซ้อน
     - ทฤษฎีกราฟ
     - ลำดับอนุกรม
     - ลิมิตและความต่อเนื่อง
     - อนุพันธ์และอินทิเกรต
     - ความน่าจะเป็น
     - สถิติ
lecture ประกอบการเรียน (ใช้ร่วมกับVCDสื่อการสอน และ สื่อการสอนพูดได้ ไอน์สไตน์เฮ้าส์)
      - Lecture 1                                                       - Lecture 2        
     - ตัวอย่างการใช้สมุด
เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ (Vocab)
    - vocabulary
   
    - Prefixes


เอกสารประกอบการเรียน ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ

       -ไวยากรณ์ อังกฤษ GAT สอบเข้ามหาลัย new

เอกสารประกอบการบรรยายวิชาฟิสิกส์ ภาพอุปกรณ์ทดลอง      โดย ELWE scienctific เยอรมนี
    TK1:ฐานยึดจับอุปกรณ์ stativ
     TK2:กลศาสตร์ Mechanik
     TK3: คลื่น เสียง Akustik ,wellen
     TK4: แสง optik
     Tk5: ความร้อน kalorik

 

 

  TK6/7:ไฟฟ้าอิเลคทรอนิิส์ Elektrik
   TK8: ฟิสิกส์อะตอม นิวเคลียร์
   TK9: พลังงานทดแทน energie solar stirling
   TK10: ซอฟแวร์
   TK11: เครื่องมือวัด mg